Nabídka zaměstnání - Vacancy
Sem vložte podnadpis

OBSLUHA VENKOVNÍ HRADNÍ KAVÁRNIČKY 

June 18, 2017

Do svého hradního týmu rádi přijmeme osobu, která má zájem obsluhovat hosty v malé venkovní letní kavárničce na hradě v Dolních Kounicích u Brna. 

Kavárnička bude těsně před vstupem do hradního areálu, možnost napojení na elektřinu, zázemí WC. Obsluha hostů u stolečků venku na trávě pod slunečníky. Hledáme proaktivní osobu, která ráda osloví klienty a nabídne jim I možnost prohlídky hradu, a prodej drobných dárkových předmětů. Zásoby budou dodávány hradním personálem. Jedná se o sezónní práci pouze o víkendu v červenci a srpnu, kdy obsluha kavárny vynese ven slunečníky a stolky, připraví občerstvení v karavanu a bude připravena aktivně obsluhovat návštěvníky hradu a kolemjdoucí.

Info:

1, sezónní víkendová práce pouze v SO a NE od 9 - 17,00

2, práce převážně venku a částečně uvnitř stánku / karavanu na přípravu drobného občerstevní

3, hrad je vzdálen cca 25 km na jih od Brna, možnost dopravy autobusem Viz. IDOS  

4, možnost zdarma ubytování ze SO na NE na hradě


Rádi bychom uvítali osobu:

A, zodpovědnou, samostatnou, flexibilní, mající vlastní proaktivní přístup k práci

B, pozitivní se vstřícným přístupem k zákazníkům

C, základní znalost cizího jazyka by byla velkou výhodou

D, osobu mající nápady, jak věci vylepšovat ke spokojenosti klientů


Minimální požadavky

1, Základní znalosti o pivu a víně.

2, Obsluha bude pracovat venku na čerstvém vzduchu.

3, Profesionální a přátelský přístup v každé situaci.

4, Efektivní komunikační dovednosti s hosty a zaměstnanci.

5, Rychlé myšlení.

7, Velkou pozornost věnovaná detailům.

8, Chceme, aby se naši hosté cítili u nás příjemně.

9, Servírovat s úsměvem a včas.

10, Oslovovat hosty a ptát se, zda-li je vše v pořádku.

11, Sklízet špinavé nádobí ze stolu a umývat jej.

12, Doplňovat nápoje v průběhu jídla.

13, Vystavit EET účtenku pro hosty, poděkovat jim za návštěvu v hradní kavárně.

14, Poskytnout základní informace o hradě, o návštěvních hodinách a pozvat je na hrad.

15, Zmínit se o všech hradních aktivitách. Info dodáme.

16, Uzavřít denně pokladnu, pracovat s EET pokladnou, podat hlášení o tržbách

17, Spolupracovat s manažerkou kavárny a informovat ji o stavu zásob, problémech


Nabízíme:

D, zajímavé pracovní prostředí středověkého hradu

E, hodinou sazbu NET 100 Kč/ hod

F, možnost ubytování ze SO na NE na hradě

G, možnost seberealizace

H, zlevněné vstupné na hradní akce

I, možnost slevy na konání svatby na hradě pro přímé rodinné příslušníky

Nástup: Možný ihned - červenec 2017

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na níže uvedeném čísle a adrese. Rádi Vás pozveme na hrad a popovídáme si o vašich a našich představách.


Helena Švédová

Projektová manažerka a průvodkyně hradu Dolní Kounice, e.mail:

Mobile +420 737 590 036

RUNNING a SMALL OUTDOOR CASTLE CAFE

June 18, 2017

We are looking for a proactive, flexible and loyal person who wants to serve guests in a small outdoor summer café at the Dolní Kounice Castle near Brno.

The cafe will be just before entering the main castle gate, there is possibility of electricity connection, toilet. It involves serving guests at tables outside on the grass under the umbrellas. We are looking for a proactive person who can address the clients, offer them the possibility of touring the castle and selling small gift items. Inventory will be delivered by the castle staff. This is a seasonal work only on weekends in July and August.

Info:

1, seasonal weekend work only on SAT, SUN from 9 AM - 5 PM

2, work mostly outdoor and partially inside the caravan for the preparation of small refreshments

3, the castle is located 25 km south of Brno, possibility of transport by bus. Check www.IDOS.cz

4, possibility of free accommodation from SAT to SUN at the castleWe would like to hire a person:

A, Who is responsible, independent, flexible, has own proactive approach to work

B, Has positive and friendly approach to customers

C, Basic knowledge of a foreign language would be a great advantage

D, With ideas how to improve things to the satisfaction of our clients


Minimal requirements

1, Basic knowledge of beer and wine.

2, the operator will work outdoors in fresh air.

3, Professional and friendly approach in every situation.

4, Effective communication skills with guests and employees.

5, Quick Thinking.

7, Great attention to detail.

8, We want our guests to feel comfortable with us.

9, On time service with a smile.

10, Address guests and ask if everything is OK.

11, Clear the dirty dishes from the table and wash it.

12, Add drinks during the meal.

13, Produce EET Guest Receipt, thank them for a visit to the Castle Café.

14, Provide basic information about the castle, visit hours and invite them to the castle.

15, Mention all the castle activities. We will supply the info.

16, Close the Cashier, Work with EET Cashier, Submit Sales Report

17, Cooperate with the cafe manager and inform her about the state of the problems


We offer:

D, an interesting working environment at a medieval castle

E, hourly NET rate is CZK 100 / hour

F, possibility of accommodation at the castle from SAT to SUN

G, possibility of self-realization

H, discounted entrance tickets to castle events

I, the possibility of discounts for the wedding in the castle for direct family members

Start of this job: immediately - July 2017

If interested, please contact me at the following number and address. We are happy to invite you to the castle and talk about your and our ideas.


Helena Švédová

Project manager and guide of Dolní Kounice castle, e.mail:

Mobile +420 737 590 036