Historie hradu- Castle History
Sem vložte podnadpis

Z historie hradu

Gotický hrad italského typu CASTELLO s obdélníkovým půdorysem. První zmínka o jeho majiteli je z roku 1162. Během 15. století byl opevněn a přistavěn barbikán. Později byl částečně přestavěn do renesančního stylu.

Erb stávajícího majitele hradu - vlevo je erb zakladatele panství - Viléma z Kounic, původně Pulínů. Vpravo nahoře je logo firmy, která sponzorovala celou rekonstrukci hradu a dole je erb rodiny Zoubkových, která byla jednou z nejstarších rodin na Moravě

"PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM
AVŠAK K HANEBNOSTEM NENÍ NIKDO POVINOVÁN"

Zde si můžete stáhnout historii hradu:

From the history of the castle

Gothic castle CASTELLO of the Italian type with rectangular plan. The first mention about the owner comes from  1162. During the 15th century it was fortified and built to Barbican. Later it was partly rebuilt in the Renaissance style.

Coat of the arms of the current owner of the castle - left the coat of arms of the founder of the estate - Wilhelm of Kounice, originally Pulin. Top right is the logo of the company that sponsored the entire reconstruction of the castle and down the ZOUBEK family, which was one of the oldest families in Moravia.

"THROUGH HARDSHIP TO THE STARS".

Here you can download the history of the castle: